#tuva2040 BİLİM KURGU ÖYKÜLER-13-ULUĞ TÜRÜK

Cahit Günaydın
2 years ago

Türk dili ve tarihi ile ilgilenen herhangi biri belli başlı bilimsel makalelere sosyal medyada kolayca ulaşabileceği gibi Türkoloji konusunda belli başlı yayınlanmış tüm kitaplardan istediğini de kolayca satın alabilir.Bilgiye ulaşmak kolay.

Dezonformasyon ve sistematik negatif Türk dili ve tarihi konusunda yapılan propagandalara –virüslere- karşı antivirüsler ise Turk digital tanks( sanal düşünce ağlarıdır) . Kollektif bilinçdışı kavramlar atasözlerinden, destanlara, halılardaki tamgalardan, türkülere kodlanmıştır. Gönül gözünüz açıksa bu kodları anlamanız ve sözlerinize yansıtmanız olasıdır, Aşık Veysel gibi.

Tıva atasözleri, bireylerin içinde yaşadıkları toplumla uyum içerisinde yaşaması gerektiğine özel bir vurgu yapmıştır. Birey ve toplum hayatına zarar veren düşünce, tutum ve davranışları keskin bir şekilde eleştiren atasözleri, birey ve toplum hayatının yukarıda anılan temel kavramlar esasında sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi adına, edebi bir üslupla hatırlatmalarda bulunmuştur. Referans link1

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/155358


İki dagnıñ arazı çook-daa bolza, deeşpes

İki kijiniñ arazı ırak-daa bolza, körjür.

İki dağın arası yakın da olsa birbirine kavuşmaz, İki insanın arası uzak da olsa görüşür. (Dağ dağa kavuşmaz, İnsan insana kavuşur.)

Ajıldan desken türegge düjer

Biligden desken çazıgga düjer

(İşten kaçan sefalete düşer Bilgiden kaçan hataya düşer)

Bilme isteği ve özellikle de “gelecekte ne olacağını bilme” insanlığın her zaman ilgisini çekmiş bir konudur.Türk boylarının anlatma geleneği içinde önemli bir yer tutan ve daha çok bir “motif” olarak kullanılan bu unsura, Tıva Türk destanlarında da rastlamaktayız. Referans link2

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/406616

Bahaeddin Ögel ise Tuva Türklerindeki Ya-bıla kanmadı ifadesinin yay ile fala baktı, yağmur yağdırdı manasına geldiğini belirttikten sonra Eski Çağatay edebiyatındaki ilm-i yay’ın, yaya bakmak ve yağmur yağdırmak anlamına geldiğini söylemektedir.17 Türkler arasında falcılık esnasında kullanılan bir diğer nesne de taştır. Türkler’deki taş kültüyle ilgili çok önemli bir eseri bulunan Prof. Dr. Hikmet Tanyu, “Türklerde Taşla İlgili İnançlar” adlı eserinde yada taşı adı verilen taşın kamlık nesnesi olarak kullanıldığını belirtmiştir.

Oğuz Kağan Destanı’nın Uygur harfli nüshasında Oğuz Kağan’ın nazırı Uluğ Türük bir gün rüyasında bir altın yay ve üç gümüş ok görür. Bu altın yayın gün doğusundan gün batısına, üç gümüş okun kuzeye doğru gittiğini görür ve Oğuz Kağan’a rüyasında gördüklerini, Tanrı’nın tüm dünyayı kendisine bağışlayacağı şeklinde yorumlar.

Analitik psikoloji alanında yaptığı önemli çalışmalar ile tanınan Carl Gustav Jung, geliştirdiği kolektif bilinçdışı ve arketip yaklaşımları ile rüyalardan mitolojiye kadar pek çok alanda yer alan evrensel sembollerin mantığına ışık tutmuştur. Analitik psikoloji yaklaşımına göre insanlar, değişik coğrafyalarda yaşasalar da farklı kültürlere mensup olsa da ruhunda ve benliğinde var olan ortak bir gücün etkisiyle benzer değerler yaratma eğilimindedir. Benzer değerleri oluşturma sürecinde, etkili olan bu güç, doğumdan itibaren her insanda var olduğu düşünülen bir yapıdır ve Jung tarafından “kolektif bilinçdışı” olarak adlandırılmıştır. Kolektif bilinçdışı anlayışına göre her insan dünyaya birtakım bilgilerle donanmış olarak gelir. Bu bilgiler her insanda aynıdır ve kolektif bir sistem oluşturmaktadır.Referans link3

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157195

#tuva2040 BİLİM KURGU ÖYKÜLER-13-AN ARGIL

Tuvalı kam yayını, ilk kam AN ARGIL ın zamanına kadar gererek, ondan yada taşını aldı geldi, bugüne bir anda. Yada taşını yenisey kenarında yüz milyar parçaya böldü, attı yeniseyin sularına.

İki dagnıñ arazı çook-daa bolza, deeşpes

An argıl ve gönül gözü açık kijiniñ arazı ırak-daa bolza, körjür.

Sanal alemde Ne kadar bilimsel makale varsa okudu Uluğ Türük, yeniseyi içti, bitirdi, bir tek boynuzlu at yarattı, yada taşından ne goooooogleeeee kaldı başa güresecek ne de faaaaaceeebok.

2040 yılında tuvadaki zirvede Uluğ Türük 9g unicorn lansmanında dedi ki .

Ajıldan desken türegge düjer

Biligden desken çazıgga düjer

Cevap yazabilmeniz için yapmanız gerekmektedir.